INGATLANEGYSZER.COM PARTNEREK      ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Ingatlanegyszer.com egy ingatlanközvetítőket tömörítő szövetség, amely szolgáltatásokat nyújt a velük kapcsolatban álló ügyfelek (ingatlant értékesítők) részére. A jogviszony minden esetben a Ingatlanegyszer.com partnerei (továbbiakban: „Partner”) és az ügyfél között jön létre, az Ingatlanegyszer.com Kft. ebben nem szerződő fél. Az egyes Partnerek az ügyfelek felé önállóan, saját nevükben és javukra járnak el.

Mivel a Partnerek tevékenysége megegyezik, az adatkezelésük is azonos szabályok szerint dolgozik. Így jelen Tájékoztató valamennyi Partner adatkezelésére vonatkozik. Fontos, hogy a Partnerek önálló adatkezelők, tehát minden Partner csak a velük kapcsolatban álló ügyfelek adatait kezeli. A Partnerek adatkezelése tehát nem közös adatkezelés. A jelen Adatkezelési Tájékoztató azért közös, mert a Partnerek külön-külön, de ugyanazon szabályok szerint kezelik a személyes adatokat.

Az Ingatlanegyszer.com Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.Ingatlanegyszer.com.hu honlapon.

 

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az érintettek személyes adatait az a Ingatlanegyszer.com Partner kezeli, akivel az érintett kapcsolatban áll.

Ingatlanegyszer.com Partnerek:

Hazafi Ingatlan Kft         1201 Budapest Kossuth L u 21-25 06 70 312 2222 info@hazai.ingatlan.hu

Ingatlan-88 kft               1137 Budapest Katona J u 14 06-20 933 6306    ingatlan88@chello.hu

Czakó Ingatlan Kft         6500 Baja Tóth Kálmán u 11/b fsz.3

S-Charlie Bt                  1163 Budapest Sárvár u 80 sarkanyingatlan@gmail.com 06 70320-9960

Abis Mérnöki Kft          1134 Budapest Angyalföldi út 5/b     06 70 457 5530   abisingatlan1@gmail.com

Wind Sütemények Kft   1108 Budapest Lenfonó u14

Bakonyi Elvira                 9400 Sopron Ikvahíd u 3   windsopron@gmail.com  06 30 825 2646

Ingatlanegyszer.com kft 1043 Budapest Csányi Sándor u 13  06 70 311 1115   info@ingatlanegyszer.com

A fenti adatkezelők önálló adatkezelést folytatnak, a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Az egyes Partnerek a jelen tájékoztató alkalmazásában: „Adatkezelő”.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett, a magyar jogszabályoknak megfelelően működő gazdasági társaság.

2. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire. 

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett az Adatkezelő szolgáltatásáról értesült.

A Tájékoztató hatálya a személyes adatok kezelésére terjed ki, illetve a nem természetes személy jogalanyok adatainak kezelésére.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel jogviszony létesítését kezdeményezi, ebből a célból az Adatkezelővel kapcsolatba lép, vele szerződés köt. Érintett továbbá az a személy, aki az Adatkezelő bármely szolgáltatását igénybe veszi, vagy azt kezdeményezi, és ennek érdekében megadja adatait az Adatkezelő számára.

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

3. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő tevékenységét a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

További irányadó jogszabályok:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”); a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/címen.

4. Az Adatkezelő tevékenysége

Az Adatkezelő ingatlanok közvetítésével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. Az Adatkezelő a szolgáltatását ingatlanokat értékesíteni (bérbe adni), és vásárolni (bérbe venni) szándékozó személyeknek egyaránt nyújtja.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlannal rendelkezni (arra vonatkozóan megbízást adni) jogosult megkeresi az Adatkezelőt, az Adatkezelő és az érintett személy között megbízási szerződés jön létre, ingatlan közvetítésére. Ebben az esetben az Adatkezelő a megbízó és az ingatlan adatait rögzíti. Az adatok rögzítése a megbízási szerződésben, és az erre szolgáló adatlapon történik. Az Adatkezelő az ingatlanról fényképeket készít. Az Adatkezelő az ingatlan főbb adatait és a fényképeket a www.Ingatlanegyszer.com. weboldalon, valamint más, ingatlanhirdetéseket megjelenítő portálokon közzéteszi. Amennyiben olyan személy keresi meg az Adatkezelőt, aki ingatlant kíván vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelő rögzíti a kereső személy főbb adatait. Ezen adatokat az Adatkezelő nem teszi közzé, nem továbbítja. Az Adatkezelő az értékesítésben közreműködő felek (eladó-vevő, bérbeadó-bérlő) adatait akkor adja meg egymásnak, ha a felek között az ügylet létrehozására szándék mutatkozik.

5. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;

 • Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők (bérlők) felkutatása;

Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

 • Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;

Az Érintett és az Adatkezelő között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

apcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;

 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás);

Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;

Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, minőségbiztosítás.

6. Az adatok felvétele, regisztráció

Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag az érintettől veszi fel. Az Adatkezelő más forrásból személyes adatot nem gyűjt, nem vesz át.

Az érintett a személyes adatokat az Adatkezelővel történő szerződéskötés során, vagy kapcsolatfelvétel során adja meg. Az adatok megadása nyomtatvány útján történik.

7. Az adatkezelés jogalapja

 

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.

 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelő felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelő szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.

 

Az Adatkezelők az Érintettet minden esetben tájékoztatják az adatkezelésről. A rövidített tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is.

 

Az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.

Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelő ezen lépések érdekében kezelik az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.

A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.

A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.

 

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

 

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.

 

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f)

pont)

 

Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelő felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a je - len Tájékoztatóban meghatározott esetekben.

 

8. Az adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

 • Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve,születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. megtekintési tanúsítvány aláírása) esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.
 • Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont szerinti adatok mellett azÉrintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az Adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.
 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása azAdatkezelők és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Adatkezelő nem tud kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelő szolgáltatását igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.
 • Hirdetésben közzétett adatok. Az Adatkezelő a hirdetések szövegében nem tesz közzé személyesadatot. Személyes adat a hirdetésben csak akkor tehető közzé, ha az előmozdítja az ingatlan eladását (bérbe adását), és amennyiben az érintett ahhoz külön hozzájárul. A közzé tehető adatokat az érintett határozza meg. Az adatkezelés célja az értékesítés előmozdítása.

Ingatlanról készült fényképek. Az ingatlanról közzétett hirdetésekben szerepelnek az Adatkezelőáltal készített, vagy az érintett által átadott fényképek. A fényképek elkészítése során az Adatkezelő törekszik arra, hogy abból személyes adatra ne lehessen következtetni, a fényképen személyes tárgyak ne szerepeljenek. Figyelemmel erre a tényre, valamint arra, hogy a hirdetésben személyes adatok nem szerepelnek, a fényképek nem minősülnek személyes adatnak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a fényképekből személyes adatra lehet közvetíteni (pl. ha az érintett ismerőse be tudja azonosítani az ingatlant). Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a szerződés megkötése és teljesítése, az értékesítés előmozdítása.

 

 • Számlázási adatok. Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesül, és azérintett az Adatkezelő részére díjat fizet, az Adatkezelő kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.
 • Értékesítőkre vonatkozó, illetve önéletrajzban megadott adatok. Az Adatkezelő folyamatosanvesz fel értékesítőket, akik az adatkezelővel jogviszonyban állva az Adatkezelő teljesítési segédeiként közreműködnek az értékesítési tevékenységben. Ezen személyek önként jelentkeznek az Adatkezelőnél, és adják meg adataikat. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés célja az Adatkezelő és az érintett között jogviszony létesítése.
 •  

9. Ingatlanközvetítési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő ingatlanok értékesítésének, bérbeadásának közvetítésévelfoglalkozik, a szolgáltatást az érintettel kötött szerződés alapján nyújtja. Az adatkezelés során az Adatkezelő rögzíti az érintett adatait, az ingatlanra vonatkozó adatokat, és az érintettel kötött szerződésben meghatározottak szerint nyújtja szolgáltatásait.

 

Az Adatkezelő az ingatlan adatait közzéteszi egyes, ingatlanok hirdetésével foglalkozó portálokon (pl. ingatlan.com, otthonterkep.hu, ingatlanbazar.hu) közzéteszi. A közzététel során kizárólag az ingatlan adatainak, az ingatlanra vonatkozó hirdetésnek a megjelenítésére kerül sor.

Az Adatkezelő az ingatlan adatait közzéteszi a www.Ingatlanegyszer.com.hu weboldalon, amelyet az Ingatlanegyszer.com Kft. tart fenn. A közzétett adatokhoz a Ingatlanegyszer.com Partnerek hozzáférhetnek, és az ingatlanokat az érdeklődőiknek ajánlhatják.

Az adatkezelés célja:

 

 • Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

 

 • Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
 • Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;

 

 • Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
 • Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

 

 • Az Érintett és az Adatkezelő között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

 

 • Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és azAdatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Azidőtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről. A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak nyolc év.

 

10. Kereső ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelővel, aki ingatlantszeretne vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelő rögzítik az Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Amennyiben az Érintett az Adatkezelővel szerződést köt, az Adatkezelő a szerződés alapján jár el a keresés során.

 

Amennyiben az Érintett számára a Partnerek ingatlant mutatnak be, a megtekintési tanúsítványon kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatására került sor. Utóbb a megtekintési tanúsítvány szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant a Partnerek mutatták be az Érintett számára.

 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok az érintett azonosító adatai, valamint az ingatlan adatai.

Az adatkezelés célja:

 

 • Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

 

 • Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;

 

 • Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
 • Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
 • Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;

 

 • Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

 

 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés eseténaz Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem jön létre szerződés, az Adatkezelő törli az adatokat, ha akeresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

 

 

11. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezeliaz Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor az Adatkezelő rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltat az illetékes hatóság részre.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a Pmt.-ben meghatározott adatok.

Az adatkezelés célja:

 

 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásbavételt előíró rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolatmegszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.

 

12. Számlázással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az Adatkezelőkiállítja az erről szóló számlát.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a számlán szereplő adatok.

Az adatkezelés célja:

 

 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év.

 

13. Igények érvényesítése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett az Adatkezelő felé fennálló fizetési kötelezettségét nemteljesíti, az Adatkezelő az adatokat kezeli az igények érvényesítése céljából. Erre általában akkor kerül sor, ha az Érintett az Adatkezelő megkerülésével létesít jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az Adatkezelőt, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól, vagy ha az érintett a számlán alapuló fizetési kötelezettségét megtagadja. Az Adatkezelő ebben az esetben felszólítja az érintettet a fizetésre, ennek eredménytelensége esetén eljár a követelés érvényesítése érdekében.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény jogalapjára, mértékére, az azt bizonyítótényekre vonatkozó adatok.

Az adatkezelés célja:

 

 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

 

 • Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azonjogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig,amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.

Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:

 

 • A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelő érdeke az, hogy a közöttük és az Érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájusson az őket megillető ellenszolgáltatáshoz.
 • Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely fél kötelezettségvállalásán alapul. Az érintett tisztában van a vállalt kötelezettséggel, arról tud, így az Adatkezelő igénye, valamint a fizetési kötelezettsége is ismert számára.

 

 • A fentiek alapján az Érintettnek van egy fizetési kötelezettsége, amely szerződésen, vagy más megállapodáson alapul, az Adatkezelőnek pedig jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy a díjhoz hozzájusson.

 

 • Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesít, az Adatkezelőknek nincs más módjuk arra, hogy hozzájussanak az őket megillető díjhoz, mint igénybe venni a jogi utat. Az Adatkezelő az érintett önkéntes teljesítése hiányában nem tud másként hozzájutni az őt megillető díjhoz.
 • Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelő nem tudják azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani. Vagyis az igény érvényesítése, így az Adatkezelő érdekében érvényesítése csak az adatok felhasználásával lehetséges.

 

 • Az érintett az adatok felhasználása előtt minden esetben kap felszólítást, és minden esetben kifejtheti álláspontját. Az Adatkezelő az adatokat nem adja át, azokat ő érvényesíti (ügyvédi közreműködéssel), kizárólag az irányadó jogszabályok szerinti eljárásokban (fizetési meghagyás, peres eljárás, bírósági végrehajtás). Ezen eljárásokban az érintett az Adatkezelővel egyenrangú fél. A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelőkkel szemben, az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják. Mindezek alapján az adatkezelés az érintett számára nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.

 

 

14. Reklámozási és minőségbiztosítási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő jogosult arra, hogy azérintett megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja reklámozási célra, továbbá arra a célra, hogy az érintettet megkeresse minőségbiztosítási céllal . Ennek során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, vagy véleményét kérje az Adatkezelő szolgáltatásáról. Az érintett a hozzájárulását bármikorvisszavonhatja.

 

Kezelt adatok köre: A kapcsolattartásra szolgáló adatok.

Az adatkezelés célja:

 

 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, minőségbiztosítás.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik azadatok kezelése ellen.

 

 

15. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő a tevékenységét a vele kapcsolatban álló ingatlanközvetítők útján látja el, akik az Adatkezelő megbízottjai, az Adatkezelő nevében és javára eljáró személyek. Az ingatlanközvetítők hozzáférnek az érintettek adataihoz, azt kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint, az értékesítés érdekében használják fel, harmadik személynek nem teszik hozzáférhetővé semmilyen módon. Az ingatlanközvetítők elérhetősége megtalálható a www.Ingatlanegyszer.com.hu weboldalon, az „Irodáink” link alatt, az egyes irodák aloldalára navigálva.

 

16. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Alkusszal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, az Adatkezelő nevében. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, ezek listáját közzéteszi.

Az Adatkezelő igénybe veszi az InterPont Plus Kft. (1158 Budapest Szücs István u. 25/A.) szolgáltatását. Az adatfeldolgozó üzemelteti az Ingatlan Forrás ügyviteli rendszert, amely útján az Adatkezelő az adatállományát kezeli. Az adatfeldolgozó kizárólag az ügyviteli rendszert biztosítja, az adatokon semmilyen műveleteket nem végez.

 

17. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az

Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Informatikai nyilvántartások védelme

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Papíralapú nyilvántartások védelme

 

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

18. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
 2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja,vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogosérdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes,azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

 

 1. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alap-ján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.
 2. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jog-szabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

 

19. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

20. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatástkapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, ahiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adotthozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekénekérvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

21. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

 

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és

elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

22. Jogorvoslat

 

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja. Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszol-galat@naih.hu;honlap:www.naih.hu)is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a per-indítás lehetőségéről.